Zijn micro-organismen verantwoordelijk voor corrosiegevallen in ondergrondse dieselopslagtanks?

De afgelopen jaren constateerden tankinspecteurs een toename van corrosiegevallen in ondergrondse dieselopslagtanks. Dit is verontrustend omdat door aantasting van de tanks de kans groter wordt dat brandstof in de bodem lekt en milieuverontreiniging ontstaat.

Worden windmolens op zee bedreigd door hongerige bacteriën?

Voor de transitie van fossiele brandstof naar groene energie zijn in de afgelopen decennia in West-Europa 80 offshore windparken gebouwd, goed voor 2850 windturbines. Windmolens in zee plaatsen is al een uitdaging op zich.

MIC corrosie onderzoek in offshore oliepijpleidingen

TAQA is een internationaal opererend energie- en waterbedrijf gevestigd in Abu Dhabi. TAQA is Arabisch voor energie. Het bedrijf houdt zich bezig met energieopwekking, olie- en gaswinning, waterontzilting, pijpleidingen en gasopslag. Veilig en goed functionerende pijpleidingen zijn vanzelfsprekend erg belangrijk voor het bedrijf.

Goede bacteriën zorgen voor lekkere worst

Om producten zoals salami, cervelaat en filét americain houdbaar te maken wordt in de vleessector al jaren met hetzelfde proces gewerkt, namelijk fermentatie. Fermentatie is een van de oudste manieren om voedsel houdbaar te maken en maakt gebruik van bacteriën, schimmels en gisten. Dit proces verloop niet altijd optimaal, wat naast een slechtere smaak van het product ook kan leiden tot microbiële risico’s.

Hoe kunnen we verstoppingen bij aardwarmtewinning voorkomen?

Is hergebruik van overstortbaggerslib veilig?

Overstortbagger is bagger die in de buurt van een riooloverstort uit sloten en kanalen wordt gehaald. Deze bagger is vaak vervuild, doordat bij hevige regenval rioolwater en slib in de overstort stroomt. Jaarlijks zorgt het afvoeren van dit mogelijk vervuilde baggerslib voor behoorlijk hoge kosten. Daarom heeft het waterschap Noorderzijlvest Bioclear earth in samenwerking met Microbial Analysis de opdracht gegeven om te onderzoeken of het veilig is om dit slib op een duurzame manier te hergebruiken.

Brandblusleidingen

Op verzoek van een opdrachtgever heeft Microbial Analysis onderzoek uitgevoerd naar een in 2008 geïnstalleerde brandblusleiding in een afvalverwerkingsfabriek. Sinds enkele jaren treden er in deze leidingen regelmatig lekkages op, waarbij de aard van de schade doet vermoeden dat het om microbiologisch veroorzaakte corrosie gaat (MIC).