Onderzoek naar microbiologisch beïnvloede corrosie in drinkwaterleidingen

Je staat er eigenlijk nooit bij stil als je de kraan opendraait voor wat water om bijvoorbeeld koffie te zetten, wat er allemaal nodig is om dat water bij jou te krijgen. Vitens is een bedrijf dat ervoor zorgt dat maar liefst 5,7 miljoen mensen elke dag voorzien zijn van schoon drinkwater. Per jaar levert het bedrijf ruim 330 miljoen m3 water via een leidingennetwerk met een indrukwekkende lengte van maar liefst 49.600 km. Stel je voor, dat is langer dan de omtrek van de aarde! Onderhoud van zo’n netwerk is dan ook een uitdagende klus.

Ongebruikelijke corrosieschade van een stalen damwandconstructie in een parkeergarage

Tijdens een inspectie in een ondergrondse parkeergarage ontdekte een inspecteur van Nebest B.V. een vrij dramatische uitziende, slijmerige, gele en groene aanslag op een stalen damwand. Verder toonden metingen op verschillende plekken aan dat er meer corrosieschade was dan verwacht. Omdat vermoed werd dat er hier sprake was van biologische corrosie oftewel MIC corrosie, vond Nebest dat het tijd werd om een MIC-expert van Microbial Analysis te bellen. Biologische corrosie is gevreesd omdat het in no time materiaal als sneeuw voor de zon kan laten verdwijnen. 

Zijn micro-organismen verantwoordelijk voor corrosiegevallen in ondergrondse dieselopslagtanks?

De afgelopen jaren constateerden tankinspecteurs een toename van corrosiegevallen in ondergrondse dieselopslagtanks. Dit is verontrustend omdat door aantasting van de tanks de kans groter wordt dat brandstof in de bodem lekt en milieuverontreiniging ontstaat.

MIC preventie in ‘s werelds langste gastransporttunnel

In 2014 schreef de Engelse gasleverancier National Grid een tender uit om de pijpleiding onder de rivier de Humber te vervangen. Via deze pijpleiding wordt 20% van het aardgas naar Engeland vervoerd. De pijpleiding ligt op een bijzondere plek, dichtbij de monding van de rivier in de Noordzee. Door het getijde met een hoogteverschil van 6 meter ontstaat een zeer sterke stroming, waardoor de gasleiding steeds verder bloot komt te liggen. Om dit probleem op te lossen wordt er een 5 km lange tunnel met een diameter van 4 meter aangelegd op een diepte van 31 meter onder de rivier door. De eis is dat de tunnel een levensduur heeft van 120 jaar. Voor de gasleiding wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar.

Worden windmolens op zee bedreigd door hongerige bacteriën?

Voor de transitie van fossiele brandstof naar groene energie zijn in de afgelopen decennia in West-Europa 80 offshore windparken gebouwd, goed voor 2850 windturbines. Windmolens in zee plaatsen is al een uitdaging op zich.

MIC corrosie onderzoek in offshore oliepijpleidingen

TAQA is een internationaal opererend energie- en waterbedrijf gevestigd in Abu Dhabi. TAQA is Arabisch voor energie. Het bedrijf houdt zich bezig met energieopwekking, olie- en gaswinning, waterontzilting, pijpleidingen en gasopslag. Veilig en goed functionerende pijpleidingen zijn vanzelfsprekend erg belangrijk voor het bedrijf.

Goede bacteriën zorgen voor lekkere worst

Om producten zoals salami, cervelaat en filét americain houdbaar te maken wordt in de vleessector al jaren met hetzelfde proces gewerkt, namelijk fermentatie. Fermentatie is een van de oudste manieren om voedsel houdbaar te maken en maakt gebruik van bacteriën, schimmels en gisten. Dit proces verloop niet altijd optimaal, wat naast een slechtere smaak van het product ook kan leiden tot microbiële risico’s.

Hoe kunnen we verstoppingen bij aardwarmtewinning voorkomen?

Is hergebruik van overstortbaggerslib veilig?

Overstortbagger is bagger die in de buurt van een riooloverstort uit sloten en kanalen wordt gehaald. Deze bagger is vaak vervuild, doordat bij hevige regenval rioolwater en slib in de overstort stroomt. Jaarlijks zorgt het afvoeren van dit mogelijk vervuilde baggerslib voor behoorlijk hoge kosten. Daarom heeft het waterschap Noorderzijlvest Bioclear earth in samenwerking met Microbial Analysis de opdracht gegeven om te onderzoeken of het veilig is om dit slib op een duurzame manier te hergebruiken.

Wat veroorzaakt corrosie in brandblusleidingen?

Op verzoek van een opdrachtgever heeft Microbial Analysis onderzoek uitgevoerd naar een in 2008 geïnstalleerde brandblusleiding in een afvalverwerkingsfabriek. Sinds enkele jaren treden er in deze leidingen regelmatig lekkages op, waarbij de aard van de schade doet vermoeden dat het om microbiologisch veroorzaakte corrosie gaat (MIC).

Wel of geen biologische afbraak van verontreinigingen in bodem en grondwater? vPCR geeft zekerheid

Bij het Defensie-eiland in de gemeente Woerden bevindt zich een grondwaterverontreiniging in het diepe grondwater, die ontstaan is door de stomerij-activiteiten van Defensie in het verleden. Het gaat om de vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) cis-dichlooretheen en vinylchloride. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een plan voor het beheer van deze diepe verontreiniging en wil graag zekerheid of er biologische afbraak optreedt van de VOCl’s en zo ja met welke snelheid dit gebeurt. Bioclear earth is ingeschakeld om dit in kaart te brengen.